ಗುರುವಾರ, ಮೇ 12

ಯಾರೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾರದೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ...

ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಎಂಬ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡಂಶಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಕೇವಲ ಸ್ವ - ವಿಮರ್ಶೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತ. ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ "ಸರಿ" ಅಥವಾ "ತಪ್ಪು" ನಿಲುವುಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಂದ ವಿಮರ್ಶಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಒಪ್...ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅಂತಹ ನೇರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕ್ರೀಡಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಕೊರಗುತ್ತಾ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗುವ ಕೀಳರಿಮೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ - ಪಾತ್ರರಾದವರೂ ಅತೀ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವವರ ಭಾವನೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸುಲಭದ ಸಂಕಲ್ಪವೆಂದರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಾರದು. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಸರಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಸಾಧ್ಯ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: